Pedagogische Coördinatieteam

 

Wat is de eigenheid van SLAC binnen het DKO en welke positie neemt het DKO in binnen het bredere kunstonderwijs en kunstenlandschap? Hoe ziet de opleiding specialisatie, gericht op autonoom kunstenaarschap, eruit in het licht van de vernieuwingen? Hoe kunnen we de mogelijkheden tot cross-over en mediumoverschrijdend werken verder uitbouwen? Hoe gaan we om met de keuze voor een snel, regulier of traag leerparcours? … Tijdens de graadvergaderingen en kernoverlegmomenten voor docenten gaat speciale aandacht naar de vernieuwingen en mogelijkheden in het beleid. Bovendien zijn studenten van harte uitgenodigd om hun ideeën te laten horen en vragen te stellen op de panelgesprekken voorafgaand aan de inschrijvingsperiode. Die panelgesprekken zijn de voorloper van een academieraad, met uitwisselingen tussen academie, studenten en ouders. Verder staan de coördinatoren in voor het uittekenen van een coherent evaluatiebeleid. Samen met de directie en een werkgroep rond evalueren, ontwikkelen ze een transparante evaluatieprocedure. De pedagogische coördinatoren kunnen daarbij steeds rekenen op het administratieve team. Dat staat in voor de leerlingen- en personeelsadministratie en biedt praktische hulp aan studenten, bezoekers en docenten. Het administratieve team ondersteunt ook het budgetbeheer van de academie in overleg met de directie en het schoolbestuur (Stad Leuven). Het is, kortom, nauw betrokken bij het dagelijkse reilen en zeilen van de academie. De pedagogische coördinatoren organiseren zowel intern als extern jaarlijks tal van tentoonstellingen en projecten om het werk van leerlingen, studenten en docenten in de kijker te zetten voor een breed publiek. Voor elke beginnende en ervaren kunstenaar is die interactie met de ‘buitenwereld’ immers essentieel. De academie profileert zich als een dynamische partner binnen het Leuvense culturele veld. Het pedagogische coördinatieteam stimuleert verschillende vormen van samenwerking met culturele partners en met bedrijven, scholen, kunstenaars en critici. De samenwerkingen beloven de leerling/student een uitgebreid platform en diverse stemmen omtrent kunst en hun persoonlijk werk. Die dialoog is onmisbaar voor de ontwikkeling van een scherpe artistieke visie. Samen met Museum M, STUK en Cas-Co is SLAC ook een drijvende kracht achter Let’s Talk Leuven, een platform voor Artist Talks met steun van Stad Leuven. Daarnaast worden, onder de noemer SLAC Art Talks, in het kader van tentoonstellingen en projecten regelmatig sprekers uitgenodigd. Kortom, we volgen de actuele evolutie in het onderwijs- en kunstenveld nauw op en betrekken daarbij iedereen binnen SLAC. Dat resulteert in suggesties voor nascholing, onderlinge coaching en een voortdurend participatief denken en werken aan de toekomst.
Een team van pedagogische coördinatoren slaat de brug tussen het Artistiek Pedagogisch Project (APP) van SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst en de ateliers. Ze houden een vinger aan de pols van de algemene werking van de academie, bieden pedagogische en artistieke ondersteuning en zetten, samen met het docententeam, een visie uit rond de aangeboden vakken en opties. Zorgen dat elke leerling, student en docent zich kan ontwikkelen en werken in een stimulerende leer- en werkomgeving is de kerntaak van het team. Voor leerlingen/studenten op alle vestigingsplaatsen van SLAC met vragen rond zorg en welzijn zoeken de pedagogische coördinatoren mee naar een oplossing of een aangepast traject. Voor docenten en vakwerkgroepen, en in het bijzonder voor startende docenten, zijn ze een klankbord bij het voorbereiden en opvolgen van opdrachten en het opstellen van jaarplannen. Parallel aan dat informele coachingsproces organiseren ze activiteiten en projecten die aansluiten bij de artistiek-pedagogische visie van de academie, ze vormen een essentieel onderdeel van het educatief programma. Jaarlijks vinden er minstens één studiedag en meerdere reflectiemomenten plaats die docenten de kans geven om elkaar te inspireren en zo een hecht team te vormen. In samenspraak met de ICT-coördinator en het administratieve team bewaken ze de gegevens- en informatiedoorstroming binnen de academie. Ook ontwikkelen ze, samen met de directie, initiatieven om de onderwijskwaliteit en de artistieke uitstraling van de academie binnen en buiten Leuven te bevorderen. SLAC heeft verschillende communicatiekanalen om die evenementen bekend te maken: via de sociale media Facebook en Instagram, en intern vormgegeven uitnodigingen en publicaties. Tweemaal per jaar verschijnt bovendien de gedrukte SLAC-Nieuwsbrief. Die vertaalt de polsslag van de academie, kijkt terug naar voorbije projecten en expo’s en biedt naast opiniestukken ook een agenda aan. Over de verschillende graden heen belicht SLAC-Nieuwsbrief de diverse artistieke werkprocessen, tentoonstellingen, onderzoeken, lezingen en workshops. Om ten slotte de publieksvriendelijkheid van de bibliotheek in de academie te vergroten, is een vernieuwde aanpak in ontwikkeling die de bib meer in de publieke ruimte van SLAC wil integreren. Dankzij een grondig hervormd decreet DKO waait sinds september 2018 een nieuwe wind door het deeltijds kunstonderwijs. Het pedagogische coördinatieteam streeft samen met de directie en docenten een goede implementatie van de aangepaste regelgeving, de nieuwe mogelijkheden en de visie na. Werkgroepen bestaande uit docenten en coördinatoren buigen zich over een aantal concrete vragen die voortvloeien uit de organisatiemogelijkheden van het nieuwe decreet. Ze handelen over de inhoudelijke pedagogische en artistieke versterking van de verschillende ateliers en opleidingen.