Evalueren in SLAC/
Beeldende & Audiovisuele Kunst

 

'Evalueren om te leren' ------- Evalueren maakt onlosmakelijk deel uit van de onderwijspraktijk en is nauw verweven met het Artistiek Pedagogisch Project (APP) van SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst, en met het leerplan. Het Artistiek Pedagogisch project geeft het kader weer waarbinnen de academie wil werken in de ateliers.
Evalueren gebeurt op een gedifferentieerde manier, op verschillende tijdstippen, in verschillende contexten en door verschillende actoren. Tijdens klassikale toonmomenten en gesprekken leren leerlingen/studenten hun eigen werk en dat van de anderen op een constructieve manier bespreken en evalueren. Procesevaluatie maakt daar een belangrijk deel van uit. Gerichte individuele feedback-gesprekken over het proces en/of over het resultaat tijdens de lessen moeten zorgen voor een effectief onderwijsleerproces. Twee maal per jaar worden individuele evaluatiegesprekken gehouden tijdens verplichte, aangekondigde evaluatiemomenten. Aan de hand van een schriftelijk verslag wordt voor de leerling/student in beeld gebracht wat hij/zij gerealiseerd heeft en welke vervolgstappen nog kunnen genomen worden. De rapportering is geen doel op zich, het is vooral een middel om de communicatie met betrekking tot het leerproces van de leerling/student te bevorderen en andere actoren te informeren, het gesprek tussen de leerling/student en de docent(en) staat centraal. Aan de hand van een door de academie opgestelde evaluatiefiche, noteren de docenten de pluspunten en werkpunten in DKO3, het digitaal platform voor de schooladministratie in het deeltijds kunstonderwijs. Leerlingen/studenten/ouders kunnen dit document inkijken. Elk atelier houdt zo een halfjaarlijkse evaluatie in het voorjaar en een eindevaluatie in juni. De halfjaarlijkse evaluatie gebeurt door de docenten in een individueel gesprek met elke leerling/student. Daarnaast kan ook een klassikale evaluatie gehouden worden. Ook de eindevaluatie in juni bestaat uit een individueel gesprek met de leerling/student. De evaluatiefiche en de leerdoelen worden met de leerlingen/studenten besproken voorafgaand aan de individuele evaluatiegesprekken. Studenten die afstuderen in Graad 4 presenteren hun werk aan een externe jury. De student is aanwezig bij de jurering. De jury gaat in gesprek met de student waarbij die zijn/haar werk kan toelichten. De jury bepaalt of een student die Graad 4 afsluit toegang krijgt tot Specialisatie binnen die discipline. Voor studenten die les volgen in een andere discipline, voor studenten die later doorstromen en voor niet- SLAC studenten worden intakegesprekken georganiseerd met de betrokken docenten.
Aan SLAC/Academie wordt een open en levenslang lerende houding van de leerlingen/studenten en docenten gestimuleerd. De onderwijsactiviteiten zijn afgestemd op de leerdoelen waarbij het proces en/of het resultaat wordt geëvalueerd in samenhang met beginsituatie, leervraag en leeraanbod. Dit bevordert de ontwikkeling en de zelfsturing van de student en geeft deze maximale groeikansen. De permanente dialoog tussen leerling/student en docent leidt tot inzichten over leren en over 'leren leren'. Evalueren is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van de studenten en draagt bij tot de motivatie van de student en de docent. SLAC/Academie gebruikt het leerplan Het Speelveld, bestemd voor alle opleidingen van het domein Beeldende en Audiovisuele Kunst, opgemaakt door OVSG* in samenwerking met DenkBeeld, vereniging van directeurs van Beeldende en Audiovisuele Kunst. 'Speelveld' biedt ruimte om op zoek te gaan naar de eigenheid van elke leerling/student. Het is een samenhangend geheel van leerplandoelen gebaseerd op zes leervelden en gesitueerd rond een kern van attitudes. De leerplandoelen werden door een team van leerkrachten, over alle graden heen, via werksessies vertaald tot ‘academie-eigen-leerdoelen’. Zo ontstond een overzichtelijk leertraject, van kind tot volwassene, dat de eerste, tweede, derde, vierde graad en de specialisatiejaren omvat. De zes leervelden zijn: ideeën concretiseren proces en product verbinden een referentiekader opbouwen artistieke/beeldende mogelijkheden zoeken in dialoog treden creaties een plaats geven of ontsluiten De attitudes en de leervelden beïnvloeden elkaar voortdurend wederzijds en onderling.
﷯De visie van dit leerplan voor BAK wordt geïnspireerd door de "caucusrace", (Caroll, 1865):
 Wat is een cirkelrace?”, vroeg Alice. Niet dat ze dat zo graag wilde weten, maar het leek alsof de Dodo wachtte tot iemand het zou vragen, en de anderen hadden kennelijk geen zin om erop in te gaan. “Eigenlijk kan ik het niet uitleggen. Je moet het gewoon doen.” En omdat je het zelf misschien een keer wilt proberen op een saaie winterdag, zal ik je het vertellen. Eerst zette hij een parcours uit, in een soort van cirkel, “het hoeft niet precies rond te zijn,” zei hij. Toen werden alle aanwezigen op het parcours gezet, op willekeurige plekken. Er werd niet geteld van: ‘Eén, twee, drie, af.’ Nee, de dieren begonnen gewoon te rennen wanneer ze wilden en stopten ook wanneer ze wilden. Het was dus niet zo duidelijk wanneer de race voorbij was. Maar toen ze zeker een half uur hadden gerend en al weer aardig droog waren, riep de Dodo plotseling: “De race is afgelopen.” Hijgend verdrongen de dieren zich om de Dodo en vroegen hem: “Maar wie heeft er nou gewonnen?” Over deze vraag moest de Dodo eerst heel diep nadenken. Ten slotte zei de Dodo: “We hebben allemaal gewonnen en we krijgen dus allemaal een prijs.” (Engelsman, 2014, p. 41-42)
﷯ *OVSG vzw : Onderwijsvereniging van steden en gemeenten.